Feed on
Posts
Comments

În întâmpinarea solicitărilor utilizatorilor autentici de pajişti, care sunt crescătorii de animale, ne propunem să-i sprijinim pe cei care întocmesc amenajamente pastorale sau silvopastorale, cu câteva îndrumări de specialitate, cuprinse într-o lucrare realizată de subsemnaţii, la care am fi bucuroşi să primim sugestii şi propuneri de îmbunătăţire

La sfârşitul anului trecut, după o aşteptare de peste două decenii, a apărut ”Legea nr. 214 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor”, publicată în Monitorul Oficial nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

Conform uzanţelor, în decurs de 90 zile, MADR, împreună cu alte instituţii, urma să elaboreze Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi, care s-au amânat din motive electorale – ale administraţiilor locale – până la începutul anului 2013!?

Amânarea s-a făcut fără nici un temei legal, independent de voinţa justificată a crescătorilor de animale din ţara noastră.

Până atunci, sunt necesare mai multe pregătiri şi adunarea unor date preliminare, necesare întocmirii amenajamentelor pastorale sau silvopastorale, conform Legii 214/2011 ce urmează să se aplice, dacă nu intervin alte motive care să o modifice şi, mai grav, să o abroge odată cu schimbarea guvernanţilor, după obiceiul dâmboviţean.

Conţinutul minim obligatoriu al acestei lucrări de maximă importanţă pentru gospodărirea adecvată şi eficientă a pajiştilor ţării noastre va fi prezentat în cele ce urmează.

Obiectivele amenajamentului

Pentru început se prezintă obiectivele amenajamentului şi, pe scurt, trec în revistă aspecte ce ţin de organizarea teritoriului, caracteristicile climatice şi geografice, descrierea vegetaţiei pădurilor şi pajiştilor etc.

Următoarele puncte ale lucrării stabilesc planul de amenajare şi de gospodărie a pajiştilor, precum şi reglementarea procesului de producţie, cu documentaţiile tehnice, în limita normelor în vigoare pentru toate soluţiile adoptate.

Caracterul complex al prezentului studiu de amenajament pastoral sau silvopastoral are ca bază obligativitatea impusă de Legea 214/2011 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor şi respectarea cu stricteţe a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 214, care vor fi aprobate în viitor de Guvernul României.

Situaţia teritorial-administrativă

• Amplasarea teritorială menţionează localitatea de pe raza căreia se află pajiştea, în următorul format: „Regiunea…, Judeţul…, oraşul/comuna…. şi satul… (dacă este cazul)”.

• Deţinătorul legal al păşunii care urmează a fi amenajată se trece în următorul format: „Primăria/Asociaţia… cu sediul în localitatea (oraş/comună)… din judeţul…”

• Documentele care atestă dreptul de proprietate/deţinere legală şi istoricul proprietăţii. La acest punct sunt trecute şi anexate copii ale documentelor care fac dovada dreptului de proprietate asupra pajiştii pentru fiecare trup în parte (dacă este cazul), conform tabelului 1.

Se va specifică dacă toate suprafeţele de pajiştii ce aparţin localităţii/asociaţiei au fost sau nu înregistrate în studiu.

În cazul în care au rămas suprafeţe neamenajate, acestea vor fi justificate temeinic, precizându-se de ce nu s-au amenajat, precum şi întinderea acestora.
Istoricul proprietăţii se prezintă în ordine cronologică, pentru perioada pe care există documentaţie.

• Gospodărirea din trecut precizează modul de administrare şi de exploatare a pajiştilor până în prezent. Se arată dacă pe teritoriile supuse amenajamentului au mai fost întocmite amenajamente silvopastorale sau pastorale şi în ce măsură au fost folosite, prezentând studii şi proiecte de execuţie pentru ameliorarea pajiştilor şi prevederile acestora.

Aici vor fi menţionate toate lucrările tehnico-culturale aplicate pajiştii (în ordine cronologică), începând de la primele date (cele mai vechi) până în prezent (dacă este posibil şi suprafeţele pe care au fost aplicate aceste măsuri), precum şi rezultatele obţinute.

Se indică modul de folosire în regim de păşune, fâneaţă sau mixt; iar în final se va face o apreciere a stării actuale a pajiştilor: dacă se găsesc în stare bună sau au fost degradate (şi în ce constă degradarea) sau ameliorate, prin ce metode şi cu ce rezultate.

Organizarea teritoriului

• Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul studiului (urmează a fi amenajate) se redă după modelul tabelului 2.

• Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte (planul cadastral), vecinii şi hotarele pajiştii se prezintă alături de o hartă cu identificarea în teritoriu a trupurilor de pajişte şi se detaliază (vecinii, hotarele etc.); se arată răspândirea în teritoriu, amplasarea şi, eventual, alte caracteristici care ar avea influenţă asupra gospodăririi pajiştilor.

• Vecinătăţile şi limitele fiecărui corp de pajişte se vor prezenta sub formă de tabel pe trupuri de păşune, în ordinea în care intră în teritoriale, conform tabelului 3.


• Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului. Se stabilesc criteriile de constituire şi modul de materializare a parcelarului şi subparcelarului (semne, brazde, ţăruşi, borne), numărul total al parcelelor şi subparcelelor, suprafaţa maximă, minimă şi medie (tabelul 4), precum şi modificările aduse acestuia de la constituire până în prezent (dacă este cazul).

În caz că există, eventualele neconcordanţe se justifică.

Proiectul parcelar se întocmeşte după următoarele criterii:
– Limite naturale de teren (culmi, văi), iar în lipsa acestora limite artificiale permanente (drumuri, linii de înaltă tensiune, etc.) sau artificiale proiectate;
– Suprafaţa maximă a unei parcele este de 100 ha;
– Numerotarea parcelelor se face unitar pe fiecare bloc fizic.

Recunoaşterea terenului şi delimitarea parcelelor de pajişte care fac obiectul amenajării se face prin confruntarea limitelor de teren cu cele figurate pe planurile topografice şi în hărţile de amenajament, făcând corecturile necesare.

Cu ocazia recunoaşterii terenului se vor amplasa locuri de probă reprezentative cu suprafeţe de 4-10 m2, în minim 3 repetiţii, pentru stabilirea potenţialului de producţie.

• Baza cartografică utilizată. Evidenţa planurilor pe trupuri de pajişte specifică ce planuri au fost folosite ca planuri de bază, scara şi anul executării. Planurile de bază trebuie să fie cele care au fost sau vor fi utilizate pentru întocmirea amenajamentelor. Aceste informaţii se transpun ulterior în tabelul 5.

În cazul în care proiectantul nu dispune de hărţile topografice necesare, pentru cunoaşterea teritoriilor ca poziţie, mărime şi formă, este necesar a se efectua ridicări în plan. Aceste lucrări vor fi efectuate de specialişti şi vor respecta normele şi metodologiile cadastrale în vigoare.

Se vor menţiona lucrările care au fost executate, motivând necesitatea lor (dacă este cazul).

• Suprafaţa pajiştilor. Se detaliază modul de determinare a suprafeţelor şi se precizează suprafaţa totală a păşunii, apoi se va prezenta tabelar (tabelul 6) structura pajiştilor pe categoriile de folosinţă.

• Organizarea administrativă precizează modul de organizare care a funcţionat până în prezent. Aici se vor face propuneri pentru o gospodărire raţională în viitor. Eventualele enclave se redau conform tabelului 7.

Teodor MARUŞCA
Emil Ciprian HAŞ
ICD Pajişti – Braşov

GLOSAR

• Corpul de pajişte – este cea mai mare unitate economică pastorală, cu suprafeţe cuprinse între 100 şi 25.000 ha;

• Trupul de pajişte – reprezintă o suprafaţă continuă înconjurată de terenuri aparţinând altor categorii de folosinţă a terenurilor, indiferent de întinderea şi apartenenţa ei;

• Parcelele – sunt cele mai mici unităţi din cadrul unui trup de pajişte, cu caracter permanent, indiferent de modul de folosinţă a terenului în cadrul trupului respectiv.

• Subparcelele – subdiviziune a parcelei folosite în cadrul păşunatului porţionat;

• UAT – unitate administrativ-teritorială.

Teodor Maruşca
http://www.revista-ferma.ro

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.