Feed on
Posts
Comments
COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL
DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL AGRICOL A
PERSOANELOR, BUNURILOR IMOBILE, ANIMALELOR ȘI UTILAJELOR:
– Acte de identitate ale solicitanților și a celorlați membrii care fac parte din gospodărie;
– Documente care să ateste proprietatea în cazul bunurilor imobile respectiv contracte de
vânzare cumpărare, donație, partaj voluntar, titlu de proprietate, sentințe judecătorești;
– Documente de proveniență în cazul animalelor și al utilajelor dacă se solicită înscrierea în rol
a acestora .
– Cerere tip ;
DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA DEZBATERII PROCEDURII SUCCESORALE:
– Certificat de deces al defunctului pentru care se solicită anexa 24;
– Certificat de căsătorie al soțului supraviețuitor;
– Acte de identitate ale moștenitorilor;
– Certificate de naștere și căsătorie a descendenților;
– Acte de proprietate pentru bunurile imobile ce au aparținut defunctului ( ex. titlu de
proprietate pentru teren, autorizație de construire pentru locuință, contract de vânzare
cumpărare, contract de donație, contract partaj voluntar și alte documente care să ateste
proprietatea);
– Testament (dacă există)
– Cerere tip ;
DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII CONTRACTELOR DE ARENDĂ:
– Acte de identitate ale arendatorilor și arendașilor;
– Documente care să ateste proprietatea terenului care se arendează.
– Cerere tip ;
ACTE NECESARE IN VEDEREA ELIBERARII ADEVERINTEI DIN REGISTRUL AGRICOL
NECESARĂ PENTRU NOTARIAT, EVIDENȚA POPULAȚIEI, CADASTRU, AGENȚIA DE PLĂȚI ÎN
AGRICULTURĂ:
– Buletin de identitate/Carte de identitate;
– Procură de reprezentare daca este cazul
– PAD ,insotit de Proces verbal de buna vecinatate -pt. eliberare documentatie Cadastru ;
Cerere tip ;
DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR ȘI A
CARNETULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR AGRICOLE:
-Actele de identitate a solicitantului și a celorlalte persoane pentru care se solicită atestatul
de producător și carnetul de comercializare a produselor;
– Documente care să ateste proprietatea sau folosința terenului; Documente care să ateste
proveniența animalelor și adeverința de la medicul veterinar din comună.
– Cerere tip

 

ACTE PENTRU OBTINEREA UNOR BENEFICII SOCIALE – COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 

 

ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII, ACORDATA IN BAZA LEGII NR.61/1993

Acte necesare dosar ( in copie ) :

– cerere tip –de la primarie;

– actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie );

– certificatul de casatorie;

– certificatul de nastere al copilului;

– livretul de familie ;

–  daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicit extras de  cont pe numele celui ce face solicitarea;

 

INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI/ STIMULENT DE INSERTIE, ACORDAT IN BAZA OUG NR. 111/2010

 

Acte necesare dosar ( in copie ) :

 • cerere tip –de la primarie ;
 • adeverinta angajator referitor la veniturile realizate in ultimile 24 luni anterior datei nasterii copilului;
 • adeverinta / decizie aprobata de conducerea unitatii in vederea intrarii in concediu pentru cresterea copilului;
 • actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie care au domiciliul pe raza comunei Corbi);
 • certificate de casatorie;
 • certificate nastere copii;
 • livret de familie ;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap copil daca e cazul;
 • daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicita extras de cont pe numele celui ce face solicitarea ;

VENITUL MINIM GARANTAT (VMG) , ACORDAT IN BAZA LEGII NR.416/2001

Acte necesare dosar ( in copie ) :

 • cerere si declaratia pe propria raspundere – cerere tip-de la primarie;
 • actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie) ;
 • certificatele de nastere ale copiilor, cartile de identitate ale acestora ( dupa caz);
 • certificatul de casatorie;
 • livret de familie;
 • hotararea de divort ;
 • adeverinta de elev pentru toti copiii de varsta scolara din familie ;
 • acte din care sa reiasa incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere ;
 • adeverinta de la Oficiul Fortelor de Munca din care sa reiasa ca solicitantul nu a refuzat un loc de munca sau program de formare profesionala ;
 • adeverinta medic din care sa reiasa capacitatea sau incapacitatea de munca a beneficiarului ;
 • acte doveditoare privind veniturile nete realizate ( luna anterioara depunerii cererii) : adeverinta privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor somaj, pensia alimentara, etc. ;
 • adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile ( adeverinta de venit –fisc Curtea de Arges ) ;
 • In cazul uniunii consensuale ( concubinaj), considerate familie beneficiara vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul solicitantului.

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI,ACORDATA IN BAZA LEGII NR. 277/2010

Acte necesare dosar ( in copie ) :

 • cerere si declaratia pe propria raspundere – cerere tip de la primarie;
 • actele de identitate ale solicitantilor ( sot si sotie) ;
 • certificatele de nastere ale copiilor, cartile de identitate ale acestora ( dupa caz);
 • certificatul de casatorie;
 • livret de familie;
 • hotararea de divort ;
 • adeverinta de elev pentru toti copiii de varsta scolara din familie ;
 • acte din care sa reiasa incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere ;
 • acte doveditoare privind veniturile nete realizate ( luna anterioara depunerii cererii) : adeverinta privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor somaj, pensia alimentara , etc. ;
 • adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii  familiei care nu realizează venituri impozabile ( adeverinta de venit –fisc Curtea de Arges ) ;
 • In cazul uniunii consensuale ( concubinaj), considerate familie beneficiara vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul solicitantului.

 

 LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL/ ALOCATIA PENTRU SUSTINERE FAMILIEI

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare
   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări
   1         Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

NOTĂ:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire  a locuintei.

 

 

 

 

 1. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR  PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE  HANDICAP-ADULT
 • DOSAR CU ŞINĂ
 • CERERE TIP DE LA PRIMARIE ;
 • ACT DE IDENTITATE – BENEFICIAR -original şi copie xerox;
 • COPIE ACT DE IDENTITATE-DEPONENT ( persoana care depune actele alta decat beneficiarul);
 • ANCHETA SOCIALA de la primaria de domiciliul;
 • ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru    salariaţi – în original;
  sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari – în copie xerox;
 • DOCUMENTE  MEDICALEnecesare  evaluării complexe realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000;
 • SCRISOARE MEDICALĂ – TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original; (anexă)
 • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALISTcu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi – după caz – data debutului bolii – în original;
 • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE   MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) – după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

 

 1. ACTE NECESARE PENTRU REVIZUIREA UNUI CERTIFICAT DE PERSOANA CU HANDICAP-ADULT
 • DOSAR CU ŞINĂ
 • CERERE TIP DE LA PRIMARIE ;
 • COPIE ULTIMUL CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP;
 • ACT DE IDENTITATE – BENEFICIAR -original şi copie xerox;
 • COPIE ACT DE IDENTITATE-DEPONENT ( persoana care depune actele alta decat beneficiarul);
 • ANCHETA SOCIALA de la primaria de domiciliul
  În funcţie de statutul socio-profesional:
 • ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru    salariaţi – în original;
  sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari – în copie xerox;
 • DOCUMENTE  MEDICALEnecesare  evaluării  complexe realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000:
 • SCRISOARE MEDICALĂ – TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original; (anexă)
 • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi – după caz – data debutului bolii – în original;
 • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE   MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) – după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă

III.ACTELE NECESARE completarii dosarului pentru eliberarea certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap:

 • Copie certificat nastere copil  si a cartii de identitate (unde este cazul);
 • Copie acte de identitate parinti sau reprezentant legal(curator,tutore);
 • Copie sentinta de divort parinti sau actul prin care s-a dispus tutela, curatela,plasamentul (dupa caz);
 • Adeverinte de salariu parinti/cupoane pensie sau alte prestatii sociale/adeverinte de venit parinti/reprezentant legal (in functie de situatie);
 • Ancheta sociala (tip)-completata de primaria de domiciliu;
 • Fisa medicala sintetica (tip)-completata de medicul de familie al copilului si xerocopie fisa dispensarizare a copilului (doar pentru cazurile noi);
 • Fisa privind traseul educational (tip)-se completeaza de catre unitatea de invatamant unde este inscris copilul;
 • Caracterizare psihopedagogica -eliberata de unitatea educationala (gradinita,scoala,liceu etc.);
 • Fisa psihologica (tip)- completata si eliberata conform normelor Colegiului Psihologilor din Romania;
 • Certificat medical (Tip A5)- eliberat de medicul specialist (cu numar de inregistrare si stampila unitatii sanitare emitente)-pot exista mai multe certificate medicale in cazul afectiunilor asociate;
 • Alte acte medicale: bilete de externare, scrisori medicale, investigatii clinice si paraclinice (in functie de diagnostic- audiograma, spirograma, radiografii etc.);
 • Dosar cu sina.

In functie de particularitatile cazului , specialistii SECCD pot solicita si alte documente.

 

 

ACTE ELEBERATE DE SERVICIUL DE URBANISM

 

CERTIFICATE DE URBANISM

 • cerere tip;
 • dovada titlului solicitantului asupra terenului (extras CF);
 • elemente de identificare ale terenului (plan de încadrare în zonã, plan de situatie);
 • un memoriu succint de prezentare a investiþiei;
 • dovada achitãrii taxei legale.

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

 • cerere tip;
 • certificatul de urbanism;
 • dovada titlului solicitantului asupra terenului (extras CF);
 • dovada achitãrii taxei legale;
 • piese scrise : anexa si semnãtura proiectantului, memoriu tehnic pe specialitãti, avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 • piese desenate : plan de încadrare în zonã, plan de situaþie, plan fundaþii, planul tuturor nivelelor, sectiuni, plan învelitoare, toate fatadele;
 • alte piese scrise si desenate considerate necesare de cãtre proiectantul lucrãrilor sau solicitate prin certificatul de urbanism;

AUTORIZATII DE DESFIINTARE

 • cerere tip;
 • certificatul de urbanism;
 • dovada titlului solicitantului asupra terenului (extras CF);
 • dovada achitãrii taxei legale;
 • piese scrise : lista si semnãturile proiectantului, anexa, memoriu asupra construcþiei care trebuie desfiintatã,fotografii format 9 cm x 12 cm ale tuturor fatadelor, avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 • piese desenate : plan de încadrare în zonã, plan de situaþie, plan fundaii, planul tuturor nivelelor, secþiuni, plan învelitoare, toate fatadele;
 • proiect de organizare a lucrãrilor de desfiintare a constructiei (POD) si situatia în care desfiintarea necesitã operatiuni tehnice complexe.

Documentatiile tehnice pentru Certificat de urbanism, proiect pentru autorizatii de construire si proiect pentru autorizatii de demolare vor fi prezentate în douã exemplare si se vor întocmi în conformitate cu Legea 50/1991 republicatã, se vor respecta prevederile Ordinului MLPAT 91/1991, precum si HG 525/1996.

 Certificat de atestare a edificării construcției

Acte necesare:

 • cerere;
  • copie act de identitate;
  • certificat de înregistrare, după caz;
  • Extras de Carte Funciară pentru informare actualizat asupra terenului;
  • contract de concesiune asupra terenului, după caz;
  • contract de superficie asupra terenului, după caz;
  • documentaţie cadastrală ( planuri de amplasament şi delimitare, plan releveu-după caz, inventar de coordonate în sistemul naţional de referinţă);
  • autorizaţie de construire, după caz;
  • proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire, după caz;
 • Expertiza tehnica semnată de expert autorizat  prin care se atestă că:

-construcţia respectă condiţiile de rezistenţa mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sănătate şi mediu, siguranţă în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.10/1995;

-proprietarul îşi asumă pe proprie răspundere branşarea la utilităţi, accesul în cazul situaţiilor de urgenţă a autorităţilor şi asigurarea permanentă a accesului, după caz
• sentinţă civilă rămasă definitivă, după caz;
• certificat de atestare fiscală;

• adeverinta de rol agricol;
• alte acte justificative, după caz

 

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.