Feed on
Posts
Comments

           

JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI CORBI

din  14.05.2018

  

 

Ordine de zi Sedinta HCL Corbi 14.05.2018.pdf2

JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI CORBI

 Nr.  2693 din  12.04.2018

I N V I T A Ț I E

Prin prezenta invitam membrii Consiliului Local Corbi, sa participe la şedinţa ordinara pentru luna aprilie, in ziua de marti 17.04.2018, ora 17,00. Şedinţa va avea loc la sediul propriu din comuna Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvin, nr. 235, judeţul Argeş.

Convocarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicata, modificata si completata, in baza Dispoziției Primarului comunei Corbi,

 

Ordinea de zi:

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Corbi -initiator Primar Baciu Virgil;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.600.000 lei – initiator Primar Baciu Virgil;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale pentru achizi!ionarea de servicii de creditare bancarä destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitie „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”- initiator Primar Baciu Virgil;
 4. Proiect de hotarare privind structurii rețelei scolare de pe raza comunei Corbi pentru anul  școlar 2018-2019 – initiator Primar Baciu Virgil, la propunerea condicerii scolii;
 5. Proiect de hotarare privind la organizarea unui festival rok pe raza comunei Corbi in punctul « La Chilii » – initiator Primar Baciu Virgil, urmare a scrisorii de intentie depusa de Asociatia „1000 de vise” Bucuresti.
 6. Interpelări și răspunsuri la interpelări.

 

Componenta consiliului local:

 1. ALDEA DAN ________________________
 2. BANU VIŞINEL ________________________
 3. BĂDESCU MIHAI ______________________
 4. BURILĂ DIONISIA_____________________
 5. DEDINOIU GHEORGHE ________________
 6. GRIGOROIU VASILE _________________
 7. GROȘANU ILIE ________________________
 8. MOGARU CONSTANTIN-VLĂDUȚ_______
 9. MOROIU GHEORGHE ________________
 10. OANCEA ION __________________________
 11. SĂVESCU ION ___________________
 12. UNGURENUȘ MIHAI ___________________
 13. ZAHARIA GHEORGHE _________________
 14. Delegat sat Poduri ANGHELESCU PETRE-MĂDĂLIN

 

 

PRIMAR,

BACIU VIRGIL

     

                                                                                                                                        PROIECT                                                                                            

H O T Ă R Â R E A Nr. ____

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.600.000 lei

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si (2) lit. b), precum si ale art. 1207 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

Tinand cont prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art.3 alin.(4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare,

Avand in vedere prevederile art. 9  pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Luand in consideratie prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,

Luând act de expunerea de motive a primarului Comunei Corbi, în calitatea sa de initiator,  de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBI, JUDETUL ARGES

adoptă prezenta hotărâre:

 

Art.1. – Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 2.600.000 lei, cu o maturitate de 5 ani, precum si deschiderea contului curent la institutia financiara care va acorda in conditiile legii creditul.

Art.2. – Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 este necesara in vederea realizarii investitiilor publice de interes local : „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”; pentru sustinerea cheltuielilor neeligibile in suma de 2.000.000 RON, din cadrul proiectului finantat prin PNDR, Submasura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, conform contractului de finantare nr. C0720AM000315300623 in valoarte totala eligibila de 1.193.983 EURO, respectiv 5.401.579,09 RON, precum si executarea de bransamente din reteaua publica la gospodariile populatiei si agentilor economici, in valoare de 600.000 RON, faza de lucrari si costuri neprevazute in proiectul mai sus mentionat;  

Art.3. – Din bugetul local al COMUNEI CORBI, JUDETUL ARGES, se asigură integral plata:

 1. a) serviciului anual al datoriei publice locale;
 2. b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investitii de interes local;
 3. c) alte cheltuieli neeligibile la finantare din imprumutul mentionat la art.1.

Art.4.- In vederea reprezentarii comunei Corbi, in relatia cu banca, se mandateaza urmatoarele persoane:

 1. Baciu Virgil – Primarul comunei Corbi;
 2. Groșanu Elena – Inspector superior (Contabil);
 3. Moisescu Mihail – Secretar comuna.

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, Primarului localitatii, Instituției Prefectului- Judetul Arges, precum si celorlate persoane intreresate si se aduce la cunostintă publică prin afisare la sediul propriu.

INITIATOR

Primar – Baciu Virgil

? …………………………….…………………………

 

                                                                                                                        Data azi ____________                                                                

AVIZAT

SECRETARUL COMUNEI

Moisescu Mihail

? …………………………….…………………………

 

 

 

 

H O T A R A R E A Nr. ____

privind aprobarea Normelor procedurale pentru achizi!ionarea de servicii de creditare bancarä destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitie „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”

 

-Consiliul Local al comunei Corbi, judetul Arges-

Avand in vedere :

prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achiziÿiile publice care prevede cä „Prezenta lege nu se aplicä pentru atribuirea contractelor de achizitie publicä/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:

 1. f) împrumuturi, indiferent dacä sunt sau nu în legäturä cu emisiunea, vânzarea, cumpärarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare’ .

prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice privind principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publicä, respectiv: ,a) nediscriminarea;

 1. tratamentul egal;
 2. recunoasterea reciprocä;
 3. transparen;a;
 4. proporÿionalitatea;
 5. asumarea räspunderii.’

Tinand cont ca modalitatea aplicabila in vederea accesarii imprumutului este cea stabilita la nivelul autoritatii contractante in baza normelor procedurale interne stabilite de catre aceasta, precum si de prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b),  art. 115, alin . (1), lit. a), alin. (2)  si alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatä, cu modificärile  completärile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art 45, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr 215/ 2001, republicata, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobä Normele procedurale si documentatia de atribuire pentru achizitionarea de servicii de creditare bancarä destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitie „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”, conform Anexei 1, care face parte integrantä din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteazä primarul comunei Corbi prin intermediul compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate .

      Art. 3. Prezenta hotarare va fi facuta publica prin afisare la afisierul din fata sediului Primariei Corbi

si  va fi transmisa persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei Corbi.

 

Data azi ________

INITIATOR,

Primar- Baciu Virgil

AVIZAT

SECRETAR

Moisescu Mihail

Anexa la HCL Corbi nr. ____ din ______2018

 

NORME PROCEDURALE

pentru achizitionarea de servicii de creditare bancarä destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitie „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”

 

 

SECTIUNEA l: DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezentele Norme Procedurale stabilesc procedura de atribuire a serviciilor de creditare bancarä pentru contractarea de servicii de creditare bancarä în valoare totalä de maxim 2.500.000 lei destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului de investitie „Extindere si modernizare retea publica de alimnetare cu apa si infiintare retea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”, in suma de 2.000.000 lei si executia de bransamente din reteaua publica la gospodariile populatieie si agentiieconomici, in suma de 600.000 lei, tinând cont de faptul cä Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice nu se aplicä pentru atribuirea contractelor de achizitie publicä având ca obiect servicii de împrumuturi, în temeiul prevederilor art. 29 lit. f) din legea sus-mentionatä.

Art. 2. Scopul prezentelor norme procedurale îl constituie asigurarea aplicärii principiilor general valabile preväzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv:

 1. nediscriminarea;
 2. tratamentul egal;
 3. recunoasterea reciprocä;
 4. transparenta;
 5. proportionalitatea;
 6. asumarea räspunderii.

Art. 3. Derularea procesului de achizitie publicä se va desfsura în temeiul prevederilor prezentetor Norme Procedurale si cu respectarea principiilor generale ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotärârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicä/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care se vor aplica în mod corespunzätor.

Art. 4. Atribuirea contractului de achizitie publicä se va realiza in urma aplicärii unei proceduri de selectie de oferte, care se va derula in 3 (trei) etape, dupä cum urmeazä:

 1. Etapa I – Publicarea invitatiei de participare si primirea ofertelor:

Publicarea în SEAP a anuntului privind organizarea selectiei de oferte; publicarea pe pagina de internet a autoritätii contractante a documentatiei de atribuire;

 1. Perioada cuprinsä între data publicärii anuntului si data primirii ofertelor va fi de cel putin 20 (douäzeci) de zile calendaristice.
 2. Primirea solicitärilor de clarificäri sau informatii suplimentare, elaborarea transmiterea räspunsurilor, dupä caz; autoritatea contractantä va räspunde acestor solicitäri într-o perioadä care nu va depäsi, de regula, 3 zile lucrätoare de la primirea unei astfel de solicitäri.
 3. Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnicä, propunere financiarä).

 

 1. Deschiderea ofertelor, în sedintä publicä, ‘ìn prezenta Comisiei de Evaluare si a reprezentantilor ofertantilor, dupä caz.; citirea publicä a tuturor costurilor de finantare.
 2. Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificäri (dupä caz), stabilirea ofertelor admisibile si respingerea ofertelor neconforme;
 3. Analizarea clauzelor contractuale propuse de ofertanti stabilirea clauzelor contractuale care vor face obiectul negocierilor;
 4. Transmiterea Invitatiei de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea costurilor de finantare si a clauzelor contractuale cätre toti ofertantii ale cäror oferte au fost declarate admisibile. Perioada cuprinsä între data transmiterii Invitatiei de participare la Etapa a II-a si data stabilitä pentru derularea negocierilor va fi de cel putin 7 (sapte) zile calendaristice.
 1. Etapa a II-a – Negocierea ofertelor de finantare
  1. La data si ora stabilitä ‘in Invitatia de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea ofertelor financiare cu ofertantii ale cäror oferte au fost declarate admisibile.
  2. Autoritatea contractantä va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Negocierea va viza termenii si conditiile contractuale propuse de ofertant, precum si negocierea costurilor propuse (marje ale dobânzilor, comisioane, alte costuri);
 • in functie de rezultatele obtinute în urma derulärii procedurii descrise la punctul anterior, Comisia poate decide desfaurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea unui termen suplimentar ofertantilor pentru transmiterea ofertelor finale.
 1. în cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are obligatia de a declara cä oferta sa, astfel cum a fost negociatä, este finalä, pe deplin angajantä si nu mai poate fi îmbunätätitä.
 2. în situatia în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale propuse a fi modificate si care sunt considerate de Cornisie ca fiind dezavantajoase pervtru autoritatea contractantä, Comisia poate aprecia oferta respectivä ca fiind neconformä si poate decide respingerea acesteia.

C) Etapa a III-a — Evaluarea ofertelor, atribuirea si semnarea contractului

 1. Evaluarea de cätre autoritatea contractantä a ofertelor de finantare finale, pe baza criteriului de atribuire si întocmirea clasamentului final, ‘ìn ordinea descrescätoare a punctajului obtinut.
 2. ln situatia în care autoritatea contractantä apreciazä cä termenii conditiile financiare obtinute în urma evaluärii ofertelor finale nu justificä din punct de vedere economic realizarea operatiunii de finantare raportat la toate costurile asociate pe care autoritatea contractantä trebuie sä le asigure, autoritatea contractantä isi rezervä dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioarä sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de achizitie.
 3. Comunicarea, cätre toti ofertantii, a rezultatului procedurii de achizitie publicä, inclusiv comunicarea costurilor de finantare finale propuse de fiecare ofertant.
 4. Atribuirea contractului de servicii si semnarea contractelor privind finantarea, dupä obtinerea de cätre autoritatea contractantä a avizului favorabil privind contractarea împrumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea împrumuturilor Locale.

SECTIUNEA a II-a: DISPOZITII SPECIFICE

 

Art. 5. Pentru aplicarea prevederilor prezentelor Norme procedurale, autoritatea contractantä va elabora fisa de date, documentatia descriptivä si modelele de formulare.

Art. 6. Autoritatea contractantä va aplica criterii de calificare si selectie referitoare la:

 1. Motive de excludere a ofertantului;
 2. Capacitatea ofertantului.

Art. 7. Autoritatea contractantä exclude din procedura de atribuire a contractului orice operator economic despre care are cunostintä, pe baza de documente justificative, cä se afla în cel putin in una dintre situatiile preväzute la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016.

Art. 8. Autoritatea contractantä va aplica criterii de calificare si selectie referitoare la capacitatea ofertantului, cu privire la:

 • Capacitatea de exercitare a activitätii profesionale, în sensul precizärii obiectului de activitate al ofertantului, din care sä rezulte cä obiectul contractului are corespondent în codul CAEN al ofertantului si a prezentärii autorizatiei de functionare din partea Bäncii Nationale a României pentru persoanele juridice romane sau a unui document echivalent autorizaÿiei de functionare emisä de BNR, emis de un organism din tara în care acesta este rezident, pentru persoanele juridice sträine;
 1. Situatia economicä si financiarä, în sensul prezentärii unei declaratii din care sä rezulte valoarea cifrei medii de afaceri în ultimii 3 (trei) ani;
 2. Capacitatea tehnicä si profesionalä, în sensul prezentärii unei declaratii cu privire la principalele servicii prestate în ultimii 3 (trei) ani.

Art. 9. Având în vedere specificul procedurii de achizitie, a naturii serviciilor solicitate a tipului de operatori economici care pot depune oferte conforme (societäti bancare autorizate în prealabil pentru prestarea acestui tip de servicii de cätre institutiile nationale/internationale de reglementare din domeniul bancar), precum si pentru diminuarea costurilor asociate contractärii împrumutului, autoritatea contractantä nu va solicita ofertantifor depunerea garantiei de participare si nu va solicita ofertantului declarat câstigätor constituirea garantiei de buna executie.

Art. 10. Autoritatea contractantä are obligatia de a stabili si de a include în anuntul de participare la selectia de oferte data limitä pentru depunerea ofertelor, care nu va fi stabilitä mai devreme de 20 zile calendaristice de la data publicärii anuntului.

Art. 11. Autoritatea contractantä are dreptul de a prelungi perioada stabilitä ca datä limitä pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantä are obligatia de a comunica noua datä de depunere, cu cel putin 3 zile înainte de data limitä stabilitä initial. în acest caz, toate drepturile si obligatiile organizatorului, participantilor la procesul de selectie, decurgând din termenul initial, vor decurge si se vor raporta la noul termen.

Art. 12, Orice operator economic care a obtinut un exemplar din documentatia de atribuire, are dreptul de a solicita, în scris, clarificäri despre elementele cuprinse în aceasta. Autoritatea contractantä are obligatia de a transmite räspuns la orice solicitare de clarificäri, într-o perioadä care nu trebuie sä depseascä, de regulä, 3 zile lucrätoare de la primirea unei astfel de solicitäri, din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitäri primite cu cel putin 3 zile înainte de data limitä pentru depunerea ofertelor.

Art. 13. în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantä în imposibilitate de a respecta termenul preväzut anterior, aceasta din urrnä are, totusi obligatia de a räspunde la solicitarea de clarificare în mäsura in care perioada necesarä pentru elaborarea si transmiterea räspunsului face posibilä primirea acestuia de cätre operatorii economici înainte de data limitä de depunere a ofertelor.

 

Art. 14. Autoritatea contractantä are dreptul de a completa, din proprie initiativä (in vederea clarificärii), documentatia de atribuire. Orice astfel de completare va fi adusä la cunosinta operatorilor economici interesati, dacä acest fapt nu afecteazä participarea la procedura de selectie de oferte.

 

Art. 15. Ofertele vor fi depuse pânä la data si ora stabilitä în Documentatia pentru elaborarea ofertei la sediul autoritätii contractante. Ofertele pot fi depuse personal sau transmise prin postä cu conformare de primire. Ofertele sosite dupä termenul limita vor fi marcate cu textul „Ofertä întârziatä” si vor fi respinse de cätre autoritatea contractantä ca oferte întârziate.

Art. 16. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte de data limitä stabilitä pentru depunerea ofertei. Nicio ofertä nu poate fi retrasä sau modificatä dupä

expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii ofertantului de la procedura de achizitie.

 

Art. 17. Perioada de valabilitate a ofertei, consideratä de la data deschiderii ofertelor, este de 120 zile. Oferta valabilä pe o perioadä mai scurtä, va fi respinsä ca necorespunzätoare. Autoritatea contractantä isi rezervä dreptul de a solicita ofertantilor prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor.

 

Art. 18. Ofertantul va suporta toate costurile impuse de pregätirea, elaborarea si prezentarea ofertei sale, iar autoritatea contractantä nu va fi în nici un caz räspunzätoare pentru aceste costuri, indiferent de desfasurarea sau rezultatul achizitiei publice.

 

Art. 19. Pentru evaluarea si compararea ofertelor, autoritatea contractantä desemneazä o comisie de evaluare si, dupä caz, experti cooptati. Comisia de evaluare va evalua si compara ofertele corespunzätoare, conform criteriului de atribuire al contractului. Comisia de evaluare îsi rezervä dreptul de a accepta sau respinge orice variantä de ofertä prezentatä.

 

Art. 20. In scopul examinärii, evaluärii si comparärii obiective a ofertelor, comisia de evaluare va putea cere oricärui ofertant, individual, clarificäri asupra ofertei. Cererea de clarificare si räspunsul se pot face prin email, postä sau fax, dar nu se va solicita sau permite nici o modificare în pretul sau continutul ofertei. ln cazul în care, la solicitarea comisiei, ofertantul nu clarificä cele solicitate în termenul solicitat, oferta va fi respinsä.

 

Art. 21. Inainte de examinarea si evaluarea detaliatä a ofertelor, comisia de evaluare va analiza în ce mäsurä acestea sunt conforme. O ofertä conformä este cea care se conformeazä tuturor termenilor, conditiilor si specificatiilor din documentatia de atribuire, färä abateri care:

 1. afecteazä în orice mod obiectul, calitatea sau executia contractului;
 2. limiteazä în orice mod contrar documentelor pentru elaborarea si prezentarea ofertei, drepturile autoritätii contractante;
 3. aduc rectificäri ce ar afecta inechitabil competitia fatä de alti ofertanti care au prezentat oferte corespunzätoare.

Art. 22. Constituie motive de eliminare a ofertelor:

 1. absenta din ofertä a informatiilor sau a documentatiei cerute prin documentele pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
 2. prezentarea unor conditii de contractare inacceptabile pentru autoritatea contractantä.

Art. 23. Niciun ofertant nu va contacta pe perioada derulärii procedurii de achizitie (situatä între momentul depunerii ofertei si cel al primirii invitatiei la semnarea contractului sau al primirii notificärii cu privire la neselectionarea ofertei) membrii comisiei de evaluare. Orice încercare a unui ofertant de a influenta membrii comisiei de evaluare, ‘ìn evaluarea ofertei sale, în compararea ofertelor sau a luärii deciziei de acordare a contractului, va conduce la respingerea ofertei acestuia.

 

Art. 24. Autoritatea contractantä va atribui contractul de achizitie de servicii de creditare bancarä ofertantului care depune oferta cea mai avantajoasä din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire „Costul cel mai scäzut”.

 

Art. 25. Pentru evaluarea ofertelor pe baza criteriului de atribuire, costul cel mai scäzut va fi calculat prin metoda Ratei Interne de Rentabilitate, pe baza metodologiei care va fi detaliatä în documentatia de atribuire a ofertei.

 

Art. 26. Autoritatea contractantä finalizeazä procedura de atribuire prin încheierea contractului de achizitie publicä sau prin anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor prezentelor Norme si/sau ale Legii nr. 98/2016. Decizia de anulare nu creeazä vreo obligatie autoritätii contractante fatä de participantii la selectia de oferte.

 

Art. 27. Autoritatea contractantä va informa ofertantii cu privire la deciziile luate în cadrul procedurii de achizitie publicä, inclusiv cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, pe baza principiilor generale ale Legii nr. 98/2016 si Hotärârii Guvernului nr. 395/2016.

Art. 28. Autoritatea contractantä va comunica în sedintele publice si/sau în scris tuturor ofertantilor toate elementele ofertelor financiare care conduc la stabilirea costurilor de finantare, aceste informatii neputând fi considerate cä ar putea aduce atingere intereselor comerciale ale operatorilor economici sau concurentei loiale între acestia.

 

Art. 29. Solutionarea contestatiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si cäile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publicä, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucräri concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 

Art. 30. Autoritatea contractantä va constitui dosarul achizitiei publice, pe baza principiilor Legii nr. 98/2016.

 

Art. 31. Autoritatea contractantä va derula contractul de achizitie de servicii de creditare bancarä, prin solicitarea de trageri si efectuarea plätilor de principal, dobânzi comisioane, conform rezultatului procedurii si prevederilor contractuale.

 

Art. 32. Dispozitiile prezentelor Norme procedurale vor fi puse în aplicare prin elaborarea si publicarea invitatiei/anuntului de participare, a documentatiei de atribuire (fisa de date,

documentatia descriptivä si modelele de formulare) si al oricäror alte documente necesare, al cäror continut va fi aprobat de autoritatea contractantä.

 

Art. 33. În mäsura in care nu contravin prevederilor prezentelor Norme procedurale, acestea se completeazä cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ale Hotärârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicä/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ale Legii nr. 101/2016 privind remediile si cäile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publicä, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucräri si concesiune de servicii, precum pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 

                                                                                

H O T A R A R E A Nr.  ___

Privind aprobarea structurii rețelei scolare de pe raza comunei Corbi pentru anul  școlar 2018-2019

 

-Consiliul local al comunei Corbi, judetul Arges-

Avand in vedere adresa Scolii gimnaziale “Naum Râmniceanu” Corbi, prin care se propune structura rețelei scolare pentru anul 2018-2019;

Tinand cont de prevederile art. 21-26 din Ordinul MENCS 5777/2016, precum și art. 61, alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011 ;

In temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 1 și art. 45, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulteriare,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba structura retelei scolare de pe raza comunei Corbi, județul Argeș pentru anul scolar 2018 – 2019, după cum urmează :

 

Unitatea scolară cu personalitate juridică Unitatea scolara cu ststut de structura
Școala Gimnazială “Naum Ramniceanu” Corbi, com. Corbi, sat Corbi, str. Voicu Corvinnr. 240, jud. Arge;, tel. 0248580010, nivel scolarizare – prescolar, primar, gimnazial Școala Gimnazială Stănești, com. Corbi, sat Stănești, str. Radu cel Mare nr. 92, jud. Argeș, tel. 0248269986, nivel scolarizare – primar, gimnazial
Școala Primară Corbșori, com. Corbi, sat Corbșori, str. Negru Vodă nr. 58, jud. Argeș, tel. -, nivel scolarizare – preșcolar,  primar
Grădinița cu program normal Jgheaburi, com. Corbi, sat Jgheaburi, str. Mânăstirii nr. 31, jud. Argeș, tel. -, nivel scolarizare – preșcolar
Grădinița cu program normal Stănești, com. Corbi, sat Stănești, str. Radu cel Mare nr. 82, jud. Argeș, tel. -, nivel scolarizare –preșcolar

 

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Directorul Școlii Gimnaziale “Naum Ramniceanu” Corbi;

Art.4 Cu aducerea la cunostiinta publica, a persoanelor si institutiilor interesate, se insarcineaza secretarul comunei Corbi.

 

Dta azi _________

INITIATOR

Primar

Baciu Virgil

AVIZAT

Secretar – Moisescu Mihail

                                                  

    JUDETUL ARGES

                                             CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORBI

e-mail primariacorbi@yahoo.com

___________________________              tel. /fax : 0248580005      ___________________________

                                                                                                                                                 PROIECT

H O T A R A R E A Nr. ______

Privind aprobarea organizarii unui festival rok pe raza comunei Corbi

in punctul « La Chilii »

 

-Consiliul Local al comunei Corbi, judetul Arges-

Avand in vedere scrisoarea de intentie nr. 2580 din 10.04.2018 depusă la sediul Primăriei comunei Corbi de reprezentanta Asociatiei « 1000 de vise » cu sediul in Bucuresti, b-dul Carol, nr. 47, et. 4, sect. 2 prin care se solicita sprijinul administratiei publice locale in vederea organizarii in data de 10-12 august a unui festival rok pe raza comunei Corbi in punctul « La Chilii »;

Considerand ca organizare unui asemenea eveniment este oportuna, pentru populrizarea localitatii, dezvoltarea turismului la nivelul comunei Corbi, promovarea produselor traditionale locale si alte asemenea avantaje ;

Tinand cont de prevederile art. 36, alin.2, lit.c si alin.5, lit.b din Legea nr.215/2001, republicata, modificata si completata;

In temeiul art. 45, alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

                  Art. 1 Se aproba organizarea pe raza comunei Corbi, de catre Asociatiei « 1000 de vise » cu sediul in Bucuresti in parteneriat cu autoritatile publice locale ale comunei Corbi a unui festival rok pe raza comunei Corbi in punctul « La Chilii », in zilele de 10-12 august 2018;

Art. 2  Acordul de parteneriat, inclusiv conditiile acestuia se va aproba printr-o hotarare de consiliu ulterioara ;

Art. 3 Se imputerniceste primarul comunei Corbi pentru a intocmi si negocia cu reprezentantii Asociatiei « 1000 de vise », acordul de parteneriat;

Art. 4 Cu aducerea la cunostinta publica, a persoanelor si institutiilor interesate se insarcineaza secretarul comunei Corbi.

 

DATA AZI _______

 

INITIATOR

Primar

Baciu Virgil

AVIZAT

Secretar – Moisescu Mihail

 

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.