Feed on
Posts
Comments

Din 25 martie, agricultorii pot accesa fonduri europene pe submăsura 6.1, „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Pentru această submăsură, depunerea proiectelor se va realiza numai în format tipărit. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt:
# Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
# Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/ 2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
„Tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într‐o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
2

Condiţii de eligibilitate
# Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
# Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
# Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;
Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanţi eligibili
# persoană fizică înregistrată şi autorizată: individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
# asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
# asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Indiferent de forma de organizare solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:
# microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
# întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
Procesul de instalare a tânărului fermier trebuie să fie început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii cererii de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri.

Cheltuielile neeligibile
# cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
# cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale mai sus menţionate care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare;
# cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
# cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
# dobânzi debitoare;
# achiziţionarea de terenuri neconstruite care depăşesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în planul de afaceri şi de terenuri construite;
# achiziţionarea de terenuri construite;
# taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
# cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin şi Programul Naţional Apicol, precum şi cele care pot face obiectul dublei finanţări.

Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acordă prin Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
# 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
# 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
# 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
# 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani și cinci ani pentru exploataţiile pomicole, de la încheierea contractului de finanțare.

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.