Feed on
Posts
Comments

PNDR 2020 este mai usor de accesat, are reguli de evaluare mai transparente si mai usor de inteles pentru beneficiari, iar timpul de evaluare si de selectie al proiectelor este considerabil scurtat.

Procesul de simplificare a fost unul complex si a urmarit atat facilitarea accesului potentialilor beneficiari la fondurile europene nerambursabile acordate prin PNDR 2020, cat si asigurarea eficientei, echitabilitatii si legalitatii implementarii Programului.

Astfel, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) aplica o serie de elemente si solutii inovative care asigura o gestionare eficienta si transparenta a fondurilor europene, concomitent cu facilitarea accesului la finantare. Aceasta facilitare este asigurata prin scurtarea perioadelor de evaluare si selectie a proiectelor si prin aplicarea de simplificari procedurale si mecanisme utile potentialilor beneficiari (depunere on-line, baza de date cu preturi de referinta, procedura de achizitii private on-line etc.).

Solutiile si mecanismele

aplicate pentru implementarea PNDR

REDUCEREA NUMARULUI DE DOCUMENTE SOLICITATE

Pentru a facilita depunerea dosarelor de investitii, AFIR a redus numarul de documente pe care beneficiarii trebuie sa le prezinte, atat in etapa de depunerea a cererii de finantare, cat si in etapa de implementare a proiectului.

Astfel, s-a redus efectiv numarul documentelor solicitate la depunerea dosarelor, prin eliminarea anumitor documente, cum ar fi: Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila, Certificat ONRC, Certificat de inregistrare, Adeverinta privind numarul de animale detinute.
Prin protocoalele incheiate, AFIR va verifica o serie de informatii in mod direct, astfel incat solicitantul nu va mai fi obligat sa depuna adeverinte si certificate, dupa caz.

De exemplu, solicitantii de fonduri europene nu mai trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile fiind verificate direct de catre expertii AFIR pe site-ul ONRC.
De asemenea, nu se mai solicita Documentul eliberat de catre Circumscriptia Veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte efectivul de animale detinut. Aceste informatii vor fi verificate de expertii AFIR in registru ANSVSA.
Numarul documentelor solicitate a scazut si prin faptul ca anumite documente vor fi solicitate la momentul contractarii si nu la momentul depunerii Cererii de Finantare.

De exemplu: certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, Acordul de mediu cu studiu de impact.
Proiectul Tehnic va fi depus la semnarea contractului de finantare, astfel incat beneficiarul nu trebuie sa mai cheltuiasca bani pentru intocmirea acestuia daca nu are siguranta ca va beneficia de cofinantarea europeana nerambursabila. Totodata intocmirea Proiectului Tehnic inainte de contract va diminua efortul de implementare atat din partea AFIR, cat si din partea beneficiarilor, evitandu-se intocmirea de acte aditionale multiple pentru revizuirea tehnica a proiectului.

Diminuarea numarului documentelor necesare beneficiarilor este valabila si pentru etapele de implementare a proiectelor.

PROIECTE TIP SI DOCUMENTE STANDARDIZATE DE ATRIBUIRE

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pune la dispozitia beneficiarilor proiecte model pentru finantarea anumitor tipuri de investitii realizate prin PNDR 2020, cum ar fi proiecte tip pentru: Ferma de legume in camp sau Livada de pomi si arbusti fructiferi.

Pentru beneficiarii publici vor fi adoptate documente standardizate de atribuire aplicabile pentru procedurile de achizitie derulate de beneficiarii PNDR. Scopul acestor documente standardizate este acela de a stabili conditii corecte si proportionate in raport cu complexitatea contractelor pentru toti potentialii participanti la procedura de achizitii. Se vor pastra cerintele si factorii de atribuire cu adevarat relevanti pentru proiect.

Prin aceasta AFIR urmareste limitarea ingradirii nejustificate a participarii agentilor economici la licitatii si, totodata, obtinerea unor evaluari transparente si obiective a ofertelor.

Simplificare_accesare_Fonduri_europene_PNDR

ELIMINAREA RESTRICTIILOR SUPLIMENTARE FATA DE REGULAMENTELE EUROPENE

Tot pentru a simplifica si facilita accesarea PNDR 2020, au fost eliminate din Cadrul National de Implementare (CNI) unele restrictii suplimentare fata de cele ale regulamentelor europene in domeniu.

De exemplu, un beneficiar al PNDR 2020 poate depune un alt proiect pe aceeasi submasura, cu respectarea conditiilor de eligibilitate, daca nu creeaza artificial conditiile necesare obtinerii sprijinului si daca proiectele nu formeaza impreuna un flux tehnologic.

DEPUNEREA, EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR IN PNDR 2020

Pentru depunerea efectiva a dosarelor cererii de finantare, in functie de linia de finantare accesata, beneficiarii au la dispozitie atat depunerea on-line, cat si depunerea dosarelor in format tiparit.

In primul rand, vor fi organizate sesiuni anuale continue, cu evaluare lunara. In acest sens, Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste un prag minim aferent intregii sesiunii, sub care niciun proiect nu se poate finanta, precum si un prag de calitate pentru selectia proiectelor.

Asadar, pragul minim se stabileste pentru intreaga sesiune, pe cand pragul de calitate este utilizat in evaluarea proiectelor pe parcursul sesiunii.

Intr-o prima etapa sunt selectate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu nivelul pragului de calitate stabilit. Proiectele cu punctaj sub pragul de calitate vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse in luna urmatoare (la urmatoarea evaluare) care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

In cadrul etapei de evaluare se verifica eligibilitatea proiectelor. AFIR va analiza cu prioritate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective. Termenul estimat pentru evaluarea proiectelor este de 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care au fost depuse respectivele proiecte. Acest termen se poate majora cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri.

Selectia proiectelor pentru finantare se va realiza pe baza principiilor si a criteriilor de selectie si vor fi ierarhizate dupa punctajul obtinut, tinand cont de pragul de calitate lunar. Pentru proiectele cu punctaj egal se vor aplica criteriile de departajare (ex.: valoarea eligibila a proiectului, tipul investitiei, sector prioritar, etc.). Totodata, se va tine cont de pragul minim stabilit pentru fiecare submasura, cu incadrare in alocarea financiara anuala disponibila.

Dupa intocmirea ultimului raport de selectie lunar se va realiza un Raport de regularizare prin care se va face redistribuirea alocarilor intre domeniile de interventie. Totodata, prin acest Raport se stabileste finantarea proiectelor eligibile neselectate, situate intre pragul de calitate si pragul minim.

Sistemul de selectie pentru PNDR 2020 prezinta nu doar avantajul de a evita aglomerarea cu volum mare de proiecte in sistem, ci si, implicit, MICSORAREA TIMPULUI de asteptare de la depunerea proiectului pana la momentul contractarii.

Sistemul garanteaza FINANTAREA PROIECTELOR DE CALITATE si ofera predictibilitatea conditiilor de eligibilitate si selectie, prin faptul ca cerintele aferente nu se modifica pe parcursul unui an de selectie. Mai mult, beneficiarul poate estima momentului selectiei si are la dispozitie o perioada mai mare de timp pentru realizarea si depunerea proiectului (nu doar o luna).

SIMPLIFICAREA MECANISMULUI DE ACORDARE A AVANSULUI

Un alt avantaj pentru beneficiarii PNDR este simplificarea mecanismului de acordare a avansului, in sensul acordarii acestuia inca de la prima achizitie avizata de AFIR, atat pentru beneficiarii publici cat si pentru cei privati.

Astfel, beneficiarul privat poate primi in avans un procent maxim de 50% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile. Avansul poate fi primit numai dupa ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achizitii.

Pentru beneficiarii publici, in cazul in care vor primi avizarea unei singure achizitii din partea AFIR, acestia pot solicita si primi in avans o suma reprezentand maximum 40% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile va fi acordat doar in cazul avizarii favorabile a tuturor achizitiilor.

MODALITATEA DE DECONTAREA A TVA-ULUI PENTRU BENEFICIARII PNDR

O alta facilitate priveste modalitatea de decontare a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Acestia pot solicita decontarea contravalorii TVA fara a avea atasate documentele de plata si extrasele de cont care sa justifice plata TVA-ului inca de la prima cerere de plata si nu doar la ultima cerere de plata.

Acest principiu se aplica indiferent de numarul transelor de plata.

PLATA LA FACTURA

Totodata, pentru beneficiarii privati se devanseaza decontarea platilor aferente cheltuielilor eligibile, dar cu respectarea intensitatii contributiei proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentand cheltuielile eligibile aferente contributiei publice a proiectelor numai in baza documentelor justificative de tip factura.

CREAREA BAZEI DE DATE CU PRETURI DE REFERINTA PENTRU PNDR

Mai mult, procedura de achizitie pentru beneficiarii PNDR a fost simplificata prin crearea Bazei de Date cu Preturi de Referinta pentru masini, utilaje si echipamente specializate. Baza de date este disponibila pe site-ul AFIR (www.afir.info) sub forma unei aplicatii web, fiind utilizata deja de beneficiarii PNDR. In acest moment Baza de date are peste 14.000 de elemente unice, fiind in continuua actualizare si completare.

Astfel, daca beneficiarul doreste sa achizitioneze un produs care se regaseste in Baza de date cu preturi de referinta a AFIR, acesta il achizitioneaza direct, fara a mai parcurge procedura de selectie de oferte.

Beneficiarul care urmeaza acest tip de achizitie trebuie sa se asigure ca bunul care urmeaza a fi cumparat se regaseste in memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii‐montaj) sau in studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii‐montaj) depus de beneficiar odata cu proiectul de investitie si ca respecta intocmai cerintele si caracteristicile tehnice mentionate in aceste documente.

Pentru achizitiile descrise mai sus nu este necesara intocmirea unui dosar pentru avizarea achizitiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plata, fiind incluse in dosarul cererii de plata.

Acest demers reprezinta o premiera in procesul de implementare a fondurilor europene acordate pentru agricultura. Pe langa usurarea procesului de achizitie, existenta bazei de date cu preturi de referinta ajuta beneficiarul inclusiv in stabilirea unui buget cat mai exact al proiectului.

DERULAREA ON-LINE A PROCEDURII DE ACHIZITII PRIVATE

Beneficiarii PNDR pot derula on-line procedura de achizitii private, direct de pe pagina de internet a AFIR –www.afir.info

Aceasta abordare asigura evitarea aparitiei intarzierilor in derularea contractelor de finantare, precum si eliminarea unor eventuale contestatii din partea ofertantiilor privind lipsa de transparenta si directionarea procesului de achizitie de catre beneficiarii PNDR – contestatii care pot duce la blocarea procesului de achizitie.

Beneficiarul privat va publica pe site-ul AFIR invitatia de participare si dosarul cererii de oferte in format electronic. De asemenea, ofertantii vor parcurge procedura de inregistrare pe pagina de internet a Agentiei si, ulterior, vor depune on-line ofertele pentru respectiva procedura de achizitie.

Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la doua, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.

Verificarea si avizarea dosarului de achizitii se va face on-line la nivelul OJFIR si CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate.

Ulterior, pe site-ul www.afir.info se publica rezultatul procedurii de achizitie (inclusiv notificarile pentru ofertantii castigatori si necastigatori) si beneficarul va respecta termenul legal pentru depunerea unor eventuale contestatii. Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator si va putea publica pe site solutionarea contestatiilor.

REDUCEREA NUMARULUI DE CONTROALE PE TEREN

Simplificarile in accesarea si implementarea Programului aplicabile beneficiarilor au un echivalent in reducerea numarului de controale pe teren. Astfel, nu se vor mai efectua vizite pe teren pentru validarea fiecarei cereri de plata.

Fluxul de verificare a proiectelor se scurteaza – proiectele care contin achizitii simple vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Judetene ale AFIR, iar cele care includ achizitii complexe vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Regionale.

EVITAREA RISCURILOR DE CREARE A CONDITIILOR ARTIFICIALE

In urma analizelor efectuate de MADR s-a constatat ca unele dintre criteriile de selectie punctate in PNDR 2007-2013 erau atinse de catre beneficiari in mod artificial pentru a creste punctajul proiectului.

De exemplu, punctajele suplimentare pentru fermierii cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului (ex: in cazul Masurii 121 sau 312), puncte suplimentare pentru start-up-uri sau pentru proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca (ex: in cazul Masurii 312).
O problema in acest sens a creat si criteriul privind inscrierea in forme asociative.
Astfel, toate aceste tipuri de criterii de selectie au fost eliminate, fiind introduse doar criterii de selectie clare si masurabile.

De exemplu, pentru PNDR 2014-2020, nu mai sunt prioritizati membrii formelor asociative, ci formele asociative. Se elimina astfel riscul ca fermierii sa se inscrie in asociatii doar pentru a obtine punctaj suplimentar.

COSTURI SIMPLIFICATE

Tot ca parte a simplificarii procedurilor de lucru in favoarea beneficiarilor este si utilizarea costurilor simplificate pentru infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, de vita de vie si pentru infrastructura rutiera in mediul rural.

Impactul direct al acestei masuri este simplificarea implementarii proiectelor prin utilizarea costurilor standard, asigurandu-se astfel rezonabilitatea preturilor.

 

afir

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.