Feed on
Posts
Comments

 
Care sunt schemele de plati directe si cine beneficiaza de ele? Cate cereri de plata se vor depune pentru subventiile acordate prin APIA? Care este perioada de depunere a cererii de plata si care sunt particularitatile fiecarei scheme de plati APIA?

Din 2015, schemele de plati, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii, care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020, sunt reglementate de OUG nr.3/2015 ((M.Of. nr.191/23.03.2015.) care abroga OUG 125/2006.

Care sunt schemele de plati directe?

Schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020:

  • Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)
  • Plata redistributiva
  • Plata pentru practici agricole benefice pentru clima, si mediu
  • Plata pentru tinerii fermieri
  • Schema de sprijin cuplat – in domeniul vegetal si zootehnic
  • Schema simplificata pentru micii fermieri

Platile_nationale_tranzitorii_inlocuiesc_platile_directe

Ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) – se acorda anual, in domeniul vegetal si zootehnic, in limita prevederilor bugetale ale MADR.

Cate cereri de plata se vor depune pentru subventiile acordate prin APIA?

In 2015, se va depune o singura cerere de plata la APIA, atat pentru sectorul vegetal, cat si pentru cel animalier.

Care este perioada de depunere a cererii de plata?

Inca neoficial, cel mai probabil, campania 2015 de depunere a cererilor unice, se va desfasura in intervalul 01 aprilie—15 iunie 2015.

Cine beneficiaza de platile directe?

Beneficiarii platilor sunt fermierii activi. persoane fizice si/sau persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori legali ai suprafetelor de teren agricol sau detinatori legali de animale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Beneficiari sunt:

  • Fermierii care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe cu cuantum mai mic de 5000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale;
  • Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe cu cuantum mai mare 5000 euro si care trebuie:
     • sa fie inregistrati la ONRC ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice care desfasoara activitate agricola sau
     • sa furnizeze dovezi verificabile privind veniturile obtinute din agricultura sau cuantumul anual al platilor directe din venit total neagricol.

In categoria beneficiarilor de plati se incadreaza si cooperativele agricole de productie prevazute la art.6 lit. e) din Legea nr. 566/2004 a cooperatiei agricole precum si grupurile de producatori care desfasoara activitate agricola.

In cazul concesionarii/inchirierii unei suprafete de pajisti de catre o asociatie de crescatori de animale, beneficiarii platilor sunt membrii asociatiei care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata concesionata/inchiriata, iar dovada utilizarii legale a acestor suprafete de pajisti de catre fiecare membru al asociatiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/inchiriere si centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare si numarul de animale pe fiecare membru al asociatiei.

Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta.

Cum se dovedeste calitatea de fermier activ?

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro trebuie sa fie inregistrati la ONRC si sa detina certificat de inregistrare cu activitate agricola sau sa detina actul normativ de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care nu detin documentele din care sa reiasa activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile A / B, expuse mai jos.

Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere, sau alte intreprinderi cu activitati neagricole similare pot fi considerate fermier activ, daca sunt inregistrate la ONRC sau detin act normativ de infiintare si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

A). cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
B). veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile.
Exemplu de dovezi verificabile:
Persoane juridice – Situatii financiare anuale (raportari contabile anuale) insotite de date informative

  • Formularul – date informative (cod 30) aprobat anual prin OMFP cuprinde indicatorul venituri din activitati agricole
  • Formularul – “Situatia veniturilor si cheltuielilor” (cod 20), aprobat anual prin OMFP cuprinde indicatorul venituri totale

Persoane fizice – Situatii financiare anuale

  • Formularul 221 – Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit aprobat prin OPANAF nr. 52/ depus de catre PFA, II, IFcare desfasoara o activitate agricola pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit si decizia de impunere emisa de unitatea teritoriala a MFP si/sau
  • Formularul 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania , aprobat prin OPANAF nr. 52/2012 depus de PFA, IF, II care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul net anual se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla; si
  • Documente justificative eliberate de platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, intermediari, societati de administrare a investitiilor sau alti platitori de venit, dupa caz;
  • Adeverinta eliberata de ANAF privind veniturile totale realizate in anul precedent anului de cerere;
  • Veniturile totale obtinute din activitati neagricole ale persoanelor juridice rezulta ca diferenta intre venitul total si venitul total din activitati agricole.

Dovezile verificabile se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de data limita de depunere a cererilor unice de plata.

Care sunt documentele doveditoare privind utilizarea legala a terenului agricol?

Documentele care fac dovada utilizarii legale a terenului agricol pentru care s-a depus cererea unica de plata, conform art. 8 alin. (1) lit. n) si alin. (6) din OUG si pe care fermierul le prezinta la APIA sunt, dupa caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, contractul de comodat insotite de adeverinta eliberata de primarie in conformitate cu inscrisurile din Registrul agricol. In cazul in care fermierul persoana fizica nu detine titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului poate prezenta in locul acestora numai adeverinta eliberata de primarie in conformitate cu inscrisurile din Registrul agricol.

Contractele de arendare mentionate vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Contractele de arendare incheiate inaintea intrarii in vigoare a noului Cod Civil continua sa isi produca efectele pana la data incetarii de drept.

Contractele de asociere in participatiune trebuie sa respecte prevederile art. 1949 – 1954 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Suprafetele de teren arendate/ inchiriate/ concesionate/ imprumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere in participatiune.

Care este suprafata eligibila a unei exploatatii pentru a beneficia de plati directe?

Suprafata eligibila a exploatatiei trebuie sa fie de minimum 1 ha sau 0,3 ha.

In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate in sere si solare, platile se acorda cu conditia ca suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plati unui fermier sa fie de minimum 0,3 ha.

In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru efectivele de animale si a caror suprafata eligibila a exploatatiei se situeaza sub 1 ha sau 0,3 ha, platile se acorda atunci cand cuantumul total al platilor directe solicitate / care trebuie acordate unui fermier intr-un anumit an calendaristic este de minimum 200 euro.

PARTICULARITATILE FIECAREI SCHEME DE PLATI APIA

Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)

{art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
SAPS presupune acordarea unei plati unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplata total de productie, cuantumul se calculeaza prin impartirea plafonului anual alocat schemei la numarul total de hectare eligibile declarate la nivel national in anul respectiv.

Hectar eligibil inseamna suprafata agricola utilizata pentru o activitate agricola din cadrul unei exploatatii. Suprafetele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai daca sunt conforme cu definitia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu exceptia cazurilor de forta majora sau a unor circumstante exceptionale.

Cuantumul platii unice pe suprafata se stabileste anual prin HG si se calculeaza prin impartirea plafonului anual alocat schemei la numarul total de hectare eligibile declarate la nivel national in anul respectiv.

Plata redistributiva

{art. 41, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, art.14 OUG 3/2015}
Plata redistributiva reprezinta o plata anuala destinata fermierilor care au dreptul la plata unica pe suprafata si se acorda gradual pentru primele 30 de ha ale exploatatiei.

Cuantumul platii redistributive si intervalele de suprafata se stabilesc anual prin hotarare de guvern.

Nu beneficiaza de plata redistributiva fermierii care si-au fragmentat exploatatiile dupa 18 octombrie 2011 doar in scopul de a beneficia de plata redistributiva si nici fermierii ale caror exploatatii sunt rezultatul fragmentarii respectivei fragmentari.

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire)

{art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013, art.17 OUG 3/2015}
Fermierii care au dreptul la SAPS aplica in mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile urmatoarele practici agricole benefice pentru clima si mediu:

  • diversificarea culturilor;
  • mentinerea pajistilor permanente existente;
  • prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola.

De aceasta schema de plata, beneficiaza implicit cf. art 43 alin. (10) i (11) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013:

  • Fermierii care practica agricultura ecologica (art.11 Reg. 834/2007) si detin document justificativ emis de organism de certificare si inspectie aprobat de MADR;
  • Fermierii ale caror exploatatii se afla integral sau partial in zone care fac obiectul Directivei habitate 92/43/CE, Directivei apa 2000/60/CE, Directivei conservare pasari salbatice 2009/147/CE;
  • Fermierii care au suprafata totala a explotatiei acoperita cu culturi permanente.

Diversificarea culturilor in teren arabil presupune:

  • Pentru suprafata de teren arabil cuprinsa intre 10-30 ha, trebuie realizate cel putin 2 culturi din care cultura principala (preponderenta) < 75% din suprafata de teren arabil;
  • Pentru suprafata de teren arabil de peste 30 ha, trebuie realizate cel putin 3 culturi din care cultura principala < 75% din suprafata de teren arabil si principalele doua culturi < 95% din suprafata de teren arabil.

Exceptii la diversificarea culturilor:

  • peste75% din suprafata agricola a exploatatiei este parloaga/iarba/combinatii daca suprafata arabila < 30 ha;
  • peste 75% din suprafata agricola a exploatatiei este pajiste permanenta daca suprafata arabila nu depaseste 30 ha;
  • peste 50% este teren arabil nou declarat si tot terenul arabil este cu alta cultura fata de anul anterior.

Mentinerea suprafetei de pajisti permanente

  • interdictia de a converti/ara suprafetele de pajisti permanente situate in ariile naturale protejate desemnate in baza legislatiei nationale;
  • proportia dintre suprafata totala cu pajisti permanente si suprafata agricola totala declarate la APIA, nu trebuie sa scada cu mai mult de 5% fata de proportia de referinta stabilita in anul 2015;
  • in cazul in care proportia de referinta a scazut cu peste 5 % la nivel national, se instituie obligatii la nivel de exploatatie de a reconverti terenul in pajisti permanente pentru acei fermieri care au la dispozitie teren care a fost convertit din teren cu pajisti permanente in teren pentru alte utilizari.

Zone de interes ecologic (ZIE) pe terenul arabil al exploatatiei cu suprafata mai mare de 15 ha. Fermierii in ale caror exploatatii terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigura ca, incepand cu anul de cerere 2015, minimum 5% din terenul arabil declarat include una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic:

  • terase;
  • elemente de peisaj – garduri vii/fasii impadurite; arbori izolati, arbori in grup/ palcuri arbustive din zona de campie sau arbori in aliniament; margini de camp; iazuri; rigole;
  • zone tampon situate pe marginea apelor curgatoare sau statatoare;
  • zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie;
  • terenuri agricole impadurite;
  • zone cu strat vegetal;
  • zone cu culturi fixatoare de azot.

 

Schema pentru tinerii fermieri

{art. 50 alin. (1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013, art. 22 din OUG 3/2015}
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plati anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unica pe suprafata si care:

  • se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca si conducatori-sefi ai exploatatiei sau care s-au stabilit deja in unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri in cadrul SAPS;
  • au cel mult varsta de 40 de ani in anul depunerii cererii.

Se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani din care se scade numarul de ani care au trecut intre instalare si prima depunere a cererii pentru tineri fermieri.

Persoanele juridice solicitante ale platii unice pe suprafata primesc plata in cadrul schemei pentru tinerii fermieri daca sunt controlate efectiv din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor si al riscurilor financiare de cel putin un tanar fermier (care trebuie sa respecte conditiile pentru tineri fermieri), in primul an cand persoana juridica depune cererea unica de plata in cadrul schemei pentru tinerii fermieri, asa cum este prevazut in capitolul 4 din Regulamentul 639/2014.

Cuantumul platii pe hectar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, reprezinta 25% din cuantumul pe hectar al platii unice pe suprafata si se acorda pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de fermier.

Schema simplificata pentru micii fermieri

{art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr. 1307/2013, art.26 din OUG 3/2015}
Se include automat in schema simplificata pentru micii fermieri, fermierul care depune o cerere unica de plata in anul 2015, este eligibil pentru SAPS si are dreptul la o plata anuala de maxim 1250 euro, in functie de suprafata si/sau numarul de animale eligibile pe care le detine in exploatatie.

Plata acordata inlocuieste valoarea totala a platilor care urmeaza sa fie alocate fermierului in fiecare an, care includ SAPS, plata redistributiva, plata pentru inverzire si, dupa caz, plata pentru tinerii fermieri si sprijinul cuplat.

Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai in anul 2015, pentru o perioada demaxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii in oricare dintre urmatorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plata. Prin exceptie, in perioada 2016-2019, accesarea acestei scheme se poate face prin mostenire.

Pentru anul de cerere 2015, micii fermieri:

  • sunt notificati de catre APIA referitor la includerea automata a acestora in schema si la suma estimata a platii cuvenite pana la finalul perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul 2015;
  • au posibilitatea de a opta pentru retragerea din schema cel tarziu pana la data de 15 iulie 2015, prin notificare la APIA.

Pe durata participarii la schema, micii fermieri:

  • sunt exceptati de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu;
  • nu li se aplica sanctiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-conditionalitate;
  • pastreaza cel putin un numar de hectare eligibile care corespunde numarului de hectare eligibile declarate in 2015.

 

Sprijinul cuplat in sectorul vegetal

{art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
Se acorda numai in acele sectoare sau in acele regiuni in care anumite tipuri de agricultura sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultati.

Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii activi trebuie sa indeplineasca conditiile generale de acordare a platilor la care se adauga conditiile specifice fiecarui tip de sprijin.

Pentru culturile sau plantatiile care se infiinteaza incepand cu anul 2016, fermierii trebuie sa faca dovada ca utilizeaza samanta si material saditor certificate cu exceptia fermierilor participanti la schema simplificata pentru micii fermieri.

Se acorda sprijin cuplat in sectorul vegetal, fermierilor care cultiva: soia; lucerna; mazare boabe pentru industrializare; fasole boabe pentru industrializare; canepa pentru ulei si fibre; orez; samanta de cartof; hamei; sfecla de zahar; tomate pentru industrializare cultivate in camp; castraveti pentru industrializare cultivati in camp; legume cultivate in sere: tomate, castraveti, ardei, varza pentru consum in stare proaspata si castraveti pentru industrializare; legume cultivate in solarii: tomate, castraveti, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata si castraveti pentru industrializare; prune pentru industrializare; mere pentru industrializare; cirese si visine pentru industrializare; caise si zarzare pentru industrializare; cartof timpuriu pentru industrializare.

Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT)

{art. 37, alin.(1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
Reprezinta plati suplimentare care se acorda fermierilor din sectoarele vegetal si zootehnic care au beneficiat deplati nationale directe complementare in anul 2013.

Conditiile de acordare a ajutoarelor nationale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea platilor aferente anului 2013.

Se acorda fermierilor care cultiva: in pentru fibra -ANT 2, canepa pentru fibra -ANT 3, tutun -ANT 4, hamei -ANT 5, sfecla de zahar -ANT 6 si care indeplinesc conditiile generale de acordare a platilor si conditiile specifice.

In sectorul zootehnic, se acorda atat ajutoare nationale tranzitorii, ANTZ, cat si sprijin cuplat, denumit in continuare SCZ.

ANTZ se acorda fermierilor crescatori de animale din speciile bovine si ovine/caprine, inscrisi in evidenta APIA cu cod unic de identificare, in functie de criteriile de eligibilitate, pentru urmatoarele scheme:

  • schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;
  • schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne;
  • schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine.


SCZ
se acorda fermierilor activi, crescatori de animale, din speciile bovine, ovine/caprine si crescatorilor viermi de matase, in functie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din urmatoarele categorii:

  • bivolite de lapte;
  • ovine;
  • caprine;
  • taurine din rase de carne si metisii acestora.
  • vaci de lapte;
  • viermi de matase.

 

Care sunt conditiile de eligibilitate pentru a beneficia de platile directe?

Fermierii trebuie:

  • sa fie inregistrati in Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  • sa depuna cerere unica de plata in termen;
  • sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale, stabilit in conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1). Prin exceptie, pentru schema de sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate in sere si solarii prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. e) suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha;
  • Fermierii persoane fizice care in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata au primit plati directe de peste 5000 euro conform art. 1 alin. (2), trebuie sa fie inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008, sau ca persoane juridice;
  • Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior depunerii cererii iar cuantumul estimat al platii depaseste plafonul de 5000 euro, trebuie sa fie inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008, sau ca persoane juridice, pana la data de 1 iulie a anului de depunere a cererii. Calculul estimativ al cuantumului platii se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
  • sa declare toate parcelele agricole precum si zonele de interes ecologic care contribuie la aplicarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu;
  • sa declare la depunerea cererii unice de plata datele de identificare si de contact actualizate si sa notifice APIA despre modificarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
  • persoanele juridice trebuie sa notifice APIA in termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificarile aparute in inregistrarile de la Oficiul National al Registrului Comertului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
  • orice modificare a datelor declarate in cererea unica de plata si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data acordarii platii se comunica in termen de 15 zile calendaristice, in scris, la APIA;
  • sa inscrie, sub sanctiunea legii, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere unica de plata si in documentele anexate acesteia privind lista suprafetelor si/sau efectivele de animale;
  • sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata sa fie introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate si verificate in vederea calcularii sumelor de plata si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • sa fie de acord ca datele personale, datele inscrise in cererea unica de plata despre suprafetele si animalele din exploatatie sa faca obiectul controalelor administrative incrucisate cu bazele de date ale altor autoritati publice cu competente in gestionarea acestor tipuri de date;
  • sa respecte normele de ecoconditionalitate stabilite prin legislatia nationala in baza prevederilor art. 93 si Anexei II la Regulamentul 1306/2013, pe toata suprafata agricola a exploatatiei;
  • sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere.
  • sa furnizeze toate informatiile solicitate de APIA in termenele stabilite de aceasta;
  • sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate in acest sens;
  • sa marcheze in teren limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelei/parcelelor invecinata/invecinate. In cazul in care sunt identificate neconformitati, daca limitele parcelelor utilizate in comun nu sunt marcate in teren, fermierii sunt sanctionati proportional in cazurile de neconformitate privind normele de ecoconditionalitate.
  • sa identifice, sa declare, sa delimiteze si sa localizeze fara echivoc parcelele agricole in aplicatia electronica GIS „IPA-ONLINE pusa la dispozitie de catre APIA si sa utilizeze datele cadastrale disponibile. Incepand cu anul 2018, identificarea si delimitarea tuturor parcelelor agricole se face obligatoriu pe baza datelor cadastrale.

 

Modificari / Noutati in Formularul de cerere unica de plata

„Cererea unica de plata” este cererea de ajutor si/sau de sprijin, dupa caz, in cadrul oricareia dintre platile prevazute sau dintre masurile delegate de dezvoltare rurala din PNDR, pe care fermierul o depune o singura data pe an la APIA. Noutatile si modificarile includ:

   • Aplicarea prevederilor legislatiei europene si nationale privind noua PAC;
   • Actualizarea schemelor de sprijin/masurilor de dezvoltare rurala;
   • Introducerea conditiei de fermier activ;
   • Actualizarea Declaratiei de suprafata 2015 (II A);
   • Introducere Declaratie pentru zonele de interes ecologic 2015 (II B);
   • Introducere Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor 2015 (II C);
   • Introducere Calcul pentru cazul fermelor care beneficiaza implicit pentru schema de Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
   • Actualizarea si completarea angajamentelor si a declaratiilor de eligibilitate;
   • Actualizarea documentelor atasate pentru Ajutoarele Nationale Tranzitorii si sprijin cuplat;
   • Actualizarea Instructiunilor de completare a formularului de cerere unica de plata;
   • Actualizarea nomenclatoarelor de culturi;
   • Formularul de cerere unica se completeaza integral in aplicatia IPA –online;
   • Informatiile sunt preluate automat din RF;
   • Completarea/ tiparirea Formularului de cerere unica se face in functie de schemele masurile/pachetele pentru care fermierul aplica (este dinamic);
   • Calcule automatizate in aplicatie IPA care va afisa daca fermierul se incadreaza in categoria de mic fermier sau fermier activ;
   • Calcule automatizate in aplicatie IPA pentru respectarea conditiilor pentru Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
   • Simplificarea digitizarii in special in cazurile in care se depaseste limita blocului fizic sau este creata o suprapunere;
   • Import automat al parcelei din stratul de control din anul precedent;
   • Angajamentele si declaratiile (partea fixa) sunt tiparite, completate si semnate.

 

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.