Feed on
Posts
Comments

In atentia cetatenilor din comuna Corbi

Autorizare Constructii

Autorizatia de construire

Pentru a putea realiza o constructie de orice tip este necesar sa obtineti o autorizatie de construire. Oriunde doriti sa construiti pe teritoriul Romaniei este obligatorie obtinerea autorizatiei de construire.

Realizarea de constructii fara a detine autorizatie de constructie valabila se sanctioneaza cu amenda si in unele cazuri penal si chiar prin demolarea constructiei realizate pe propria cheltuiala.

Legea care sta la baza obtinerii autorizatiei de construire este legea 50 privind autorizarea lucrarilor de construire. Aceasta legea prevede si cine elibereaza autorizatia de construire si ce documentatie trebuie depusa.

 

Obtinerea autorizatiei de constructie implica parcurgerea mai multor pasi  si necesita colaborarea cu o serie de specialisti in constructii. Principalii specialisti pe care ii veti intalni in procesul de autorizare sunt: arhitectul, inginerul structurist, inginerii instalatori, verificatorii de proiecte, in unele cazuri expertii tehnici.

Autorizatia de constructie se elibereaza uzual de primariile pe raza caruia se afla terenul pe care se va realiza constructia. In cazul comunelor care nu dispun de birou propriu de urbanism va fi necesar a se obtine si avizul de specialitate din cadrul biroului de urbanism din cadrul consiliului judetean. In cazuri speciale autorizatia de construire se va elibera de catre institutii speciale: de exemplu ministerul apararii pentru obiective militare din zone protejate, etc…

 

Pentru a se elibera autorizatia de construire trebuie platita taxa de autorizatie de construire. Cuantumul acesteia este de 0,5% din valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor fizice si 1% din valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor juridice. Nimeni nu este scutit de plata autorizatiei de construire. La realizarea receptiei lucrarilor se va realiza o actualizare a taxei de autorizare in functie de costurile reale sau cele direct consumate. Taxa de autorizatie de construire se va plati de catre beneficiarul investitiei atunci cand se depune dosarul la primarie.  Valoarea estimata pentru realizarea lucrarilor de construire este cea data de catre proiectant. Exista insa multe primarii care au o valoare minima impusa sub care estimarea nu se poate face ( lucru care nu este prevazut in legea 50 si care deseori a fost atacat in instanta).

 

Termenul de valabilitate al autorizatiei de construire este de 12 luni si se poate prelungi cu inca 12 luni. Acesta este termenul in care constructia trebuie sa inceapa ( deci nu cel de finalizare). Daca constructia nu incepe in acest termen sau el nu este prelungit ( termenul de valabilitate a autorizatiei de construire se poate prelungi o singura data dupa care trebuie refacut procesul de autorizare)  va fi necesara obtinerea unei noi autorizatii de construire. Durata de executare a lucrarilor de constructie se mentioneaza in cererea de autorizatie de catre beneficiar si este preluata ulterior in autorizatia de construire. Termenul de executie nu este impus de primarie el depinzand de durata solicitata real de catre beneficiar.

 

 

 

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 30 de zile din momentul in care a fost depusa documentatia completa.

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991

 

 

– Scurt ghid in procesul de autorizare a constructiilor  –

 

 

 

Ce inseamna Autorizatie de Constructie, Proiect de Autorizare (D.T.A.C. sau P.A.C.), Certificat de Urbanism si Studiu Geotehnic. Aflati ce pasi trebuie sa urmati pentru a incepe construirea unei case, care sunt responsabilitatile dvs. in fiecare etapa.

 

1. Solicitati Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care vreti sa construiti.  Certificatul de Urbanism este un act informativ, prin care Primaria va comunica conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine autorizatia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, avizele si acordurile ce trebuie obtinute etc.

Pentru a obtine Certificatul de Urbanism, trebuie sa aveti urmatoarele acte cf. legii: actul de proprietate, planurile cadastrale, cererea tip si dovada achitarii unei taxe. In mod normal si legal pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala intocmita de proiectant, insa experientele noastre din ultima vreme demonstreaza ca din ce in ce mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic de arhitectura, sau chiar planuri desenate. Pentru rezolvarea unor astfel de probleme, solutia cea mai rapida ar fi intocmirea de catre proiectant a documentatiilor  solicitate suplimentar fata de actele prevazute in lege.

2. Comandati un studiu geotehnic pentru amplasamentul in care doriti sa construiti. Studiul geotehnic va analiza calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului informatiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundatiilor. In cazul constructiilor de importanta redusa din mediul rural (case maxim Parter + 1 Etaj), nu aveti obligativitatea legala de a avea un studiu geotehnic, dar, chiar si in acest caz, este recomandabil sa comandati studiul geotehnic, astfel incat proiectarea fundatiilor sa se bazeze pe acesta.

3. Realizarea proiectului de catre proiectantul pe care l-ati ales.

In prima faza, se va definitiva tema de proiectare. In urma exprimarii cerintelor dumneavoastra cu privire la functionalitatea, compartimentarea interioara si aspectul constructiei, echipa de proiectanti (arhitect+inginer de structura+ingineri de instalatii) va propune  solutii pentru realizarea constructiei.

Dupa alegerea si aprobarea unei solutii definitive, se va elabora initial proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectura, structura de rezistenta si instalatii) care consta in planse desenate si documentatii scrise, asumate si semnate de catre proiectanti conform legislatiei in vigoare in Romania. Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) reprezinta o forma simplificata a proiectului tehnic (P.Th.); proiectul de autorizare contine documentatia scrisa si desenata necesara si suficienta pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica — D.T. se dezvolta in proiectul tehnic — P.Th. Proiectul tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) reprezinta documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, ingineri de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii. Documentatiile tehnice vor fi in conformitate cu  prevederile legale exprimate prin certificatul de urbanism, prin legile si normativele in vigoare si de caracteristicile specifice amplasamentului (caracteristici teren de fundare, incarcari cu zapada, vant, cutremure etc.).

4. Obtineti avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. In mod uzual, prin CU, Primaria va solicita obtinerea avizului de Mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati urbane prezente in zona (electricitate, alimentare cu apa si canalizare, gaze, salubritate etc.). Numarul si tipul avizelor si acordurilor solicitate va depinde de conditiile de amplasament si de natura constructiei.

5. Solicitati Autorizatia de construire, depunand la Primaria locala dosarul complet de autorizare (proiectul de autorizare, pe care l-ati primit de  la echipa de proiectanti, avizele de la punctul 3 si actele de proprietate);

 

Dupa obtinerea autorizatiei, puteti incepe executia constructiei (respectand proiectul tehnic), fie cu o firma specializata, fie in regie proprie.
Obligatii legale in aceasta faza:
– anuntati Primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor;
– angajati un diriginte de santier autorizat, care sa reprezinte interesele dvs. in raport cu constructorul, sa urmareasca buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
– se intocmeste, prin grija dirigintelui de santier, Cartea tehnica a constructiei (cuprinde toate documentele privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor);
– se efectueaza receptia la terminarea lucrarilor in prezenta dvs., a dirigintelui de santier, a executantului, a proiectantului, si a reprezentantului Primariei.

 

Glosar:

 

Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

Dosarul prin care se solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si va cuprinde:
1. cerere tip pentru emiterea AC;
2. certificatul de urbanism (in copie);
3. dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
4. proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
5.  avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
6. dovada privind achitarea taxelor legale.

 

Termenul legal de eliberare a AC este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

 

Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care a fost solicitat.
C.U. nu permite construirea, ci informeaza cu privire la principalele caracteristici ale constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, etc.) si enumera actele ce se vor depune pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv avizele si acordurile necesare (utilitati urbane, protectia mediului, aparare civila etc.).

 

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie sa depuna la biroul de urbanism din cadrul Primariei un dosar cuprinzand (cf. Normelor metodologice din 12 oct. 2009 de aplicare a Legii 50/1991):
-cerere tip;
-planuri topografice/ cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru. Planurile pot fi obtinute din documentatia cadastrala a terenului (daca dispuneti de ea) sau de la Oficiul de Cadastru teritorial; (2 exemplare)
-chitanta care atesta plata taxei de eliberare a CU; (copie)

In unele cazuri autoritatile pretind contrar prevederilor legale documente suplimentare cum ar fi: actul de proprietate, memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie cu constructia propusa, etc.
Cf. legii, CU se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.

Expertiza tehnica a constructiei este procesul prin care o constructie existenta este analizata de catre un expert atestat MLPTL. Aceasta este ceruta prin certificatul de urbanism în cazul în care solicitati modificari la o cladire existenta sau atunci cand construcþia propusa se va lipi de o construcþie existenta (ex. alipire la calcan).

Planuri de urbanism (PUD, PUZ) sunt documentatii de urbanism, care se realizeaza de catre specialisti atestati si se aproba de Consiliul local, prin care se modifica sau se completeaza regulile de urbanism existente (parametrii in care se poate construi) pentru un teren (PUD) sau o zona mai mare (PUZ). Certificatul de urbanism poate cere intocmirea unui PUD sau PUZ atunci cand se solicita o derogare de la normele urbanistice sau acestea nu ofera suficiente informatii.

Proiect tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) este documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

 

Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) se constituie din parti ale proiectului tehnic (P.Th.) necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

 
Va cuprinde:
1. Piese scrise: deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;
2. Piese desenate – planuri generale si planse pe specialitati:
– arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
– structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;
– instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.

Studiul geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.

 

Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului

 

Cetatenii comunei Corbi se pot adresa pentru inctocmirea proiectelor si la :

BIROULUI INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

la d-na arh.  EMILIA ERNST , Curtea de Arges

relatii la tel . 0248726478

 

Cadastrul si intabularea

 

 

Cadastrul si intabularea
Aceste formalitati trebuie indeplinite atat pentru teren cat si pentru casa.
Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si indiferent de felul constructiei (casa, apartament, birouri etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii.
Legea cadastrului a intrat in vigoare in 1999 cu scopul de a obtine o evidenta clara a proprietatilor, in registrele cadastrale de la judecatorii fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele de teren detinute si copiile actelor care dovedesc drepturile acestora.

Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie ca este casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare.
Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) are aceeasi functie cu cartea de identitate pentru o persoana.
Chiar daca vi se pare o pierdere de timp si chiar un efort inutil plimbatul prin fata ghiseelor trebuie sa stiti ca inscrisul in Cartea funciara va poate salva de multe necazuri.
Piata imobiliara este foarte dinamica, gusturile si preferintele se schimba cu timpul, familia se mareste, aveti nevoie de alta casa. Este mult mai usor sa vindeti daca sinteti inscris in Cartea Funciara si aveti si intabularea dreptului de proprietar.

Inscrierea la Registrul de Carte Funciara si obtinerea titlului de proprietar
Tinand cont ca sunteti acum proprietar al unei case construita pe un teren cumparat, pentru care aveti contract de vanzare-cumparare in forma autentica, trebuie sa fiti inscris in Registrul de Carte Funciara si sa obtineti intabularea pentru ambele proprietati – teren si casa.
Daca ati facut intabularea terenului (conform recomandarilor de la subcapitolul 1.4.3), va ocupati numai de obtinerea titlului de proprietar al casei construite pe acest teren.

Parcurgeti urmatorii pasi:

1. Incheiati cu Primaria de care apartineti (localitate/sector), un proces verbal de receptie a casei. Dureaza o zi si costa max. 20 lei.
2. Obtineti cadastrul cladirii dupa cum urmeaza: Alegeti expertul cadastral – acesta trebuie sa fie autorizat de Oficiul National pentru Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.), care este institutia de stat desemnata cu coordonarea activitatii de cadastru. La Oficiul de Cadastru exista o lista a persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru. Fiecare expert autorizat are o parafa de autorizare. Tarifele expertilor cadastrali nu sunt fixe si de aceea, alegeti specialistul in functie de costuri. Costurile cadastrului sunt cuprinse intre 80-100 $. in functie de marimea si complexitatea planului casei. in plus, proprietarul trebuie sa asigure transportul expertului la fata locului pentru a executa masuratorile casei.
Dosarul cadastral este intocmit de expert si cuprinde, pe langa masuratori, autorizatia de construire si procesul verbal de receptie obtinut de la Primarie.
Timpul alocat acestei actiuni este de maxim 14 zile.

3. In termen de 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie, deschideti rol fiscal.
Va adresati, asa cum v-am recomandat si in cazul terenului, la Primarie – Directia Taxe si Impozite, numai in anumite limite de program. Platiti impozitul aferent pentru cladire pe anul in curs, sau dupa caz, si va inregistrati astfel ca proprietar si platitor de impozite.

4. Obtineti rolul fiscal pentru casa pregatind urmatoarele acte necesare:
– contractui de vanzare-cumparare teren, originalul si o copie;
– autorizatia de construire, originalul si o copie;
– procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie;
– procura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul;
– declaratia tip;
– taxele de deschidere, in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate.
Timpul in care obtineti rolul fiscal depinde in mare masura de relatiile pe care le aveti la Primarie – Directia Taxe si Impozite unde depuneti actele. Oficial sunt prevazute 15-30 zile.

5. Obtineti
CertificatuI de Atestare Fiscala pregatind urmatoarele documente:
– copia dupa declaratia de rol fiscal;
– cererea tip;
– procura prin notariat, daca delegati pe cineva sa solicite certificatul;
– taxa de x 000 lei.
CertificatuI Fiscal este valabil 24 ore pentru persoane fizice.

6. Ati ajuns la intabulare!
Institutia unde trebuie sa va adresati pentru intabularea casei este Judecatoria de care apartineti in localitate/sector. Exista un program de lucru cu publicul, pentru depunerea actelor si program de lucru pentru ridicarea lor, defalcate la randul lor in program pentru persoanele fizice si separat, program pentru persoanele juridice.
Termenul de rezolvare este de minim o saptamana.
Pentru intabularea constructiei, aveti nevoie de un dosar cu .urmatoarele acte:
– autorizatia de construire a casei, original si o copie legalizata;
– procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, original si o copie legalizata;
– cadastrul casei in original;
– certificatui de atestare fiscala a casei;
– timbru fiscal de x 000 lei;
– chitanta CEC x 000 lei;
– cererea tip.
Intabularea si inscriera in Cartea Funciara dureaza maxim o luna.
Luare in evidenta
Dupa caz, depuneti cereri pentru a fi luat in evidenta la:
– Administratia Financiara de care apartineti (localitate/sector/comuna);
– Compania care furnizeaza energia electrica;
– Compania care furnizeaza apa potabila;
– Compania care furnizeaza gazul metan;
– Compania care asigura salubrizarea in zona in care este casa dvs.;
– Compania de interventii canalizare;
– Compania de televiziune prin cablu;
– Compania de telefonie fixa.

Cetatenii comunei Corbi se pot adresa pentru masuratori terestre si cadastru , si la :

la d-nul .  GEORGE STAN  , Pitesti

relatii la tel . 0741120363

sau la d-nul PINTEA DANUT . Pitesti

relatii la tel . 0744277424

 

Leave a Reply

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.